Regulamin

Właścicielem sklepu internetowyogrod.pl jest:
FHU "Internetowy Ogród" Joanna Jedynak
ul. Pogodna 22, 39-200 Dębica,
NIP: 8722370526
REGON: 181091396
tel. +48 576 024 312
e-mail: sklep@internetowyogrod.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A.
87 1750 0009 0000 0000 2375 5866


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.internetowyogrod.pl oraz drogą e-mailową pod adresem: sklep@internetowyogrod.pl.

3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.

6. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe.

7. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8. Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.


II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta.

3. Do rejestracji Klienta i realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

4. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.

5. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym z podaniem daty wysyłki Towaru.

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny u Dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.


III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: przelew bankowy lub płatność za pobraniem.

2. Przelew tradycyjny następuje na rachunek Sklepu podany na stronie internetowej. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto.

3. Płatność za pobraniem oznacza, że Klient płaci za towar kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.

IV. DOSTARCZENIE TOWARU

1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.

2. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Aktualne koszty dostawy zakupionych produktów podane są w zakładce DOSTAWA.

3. Zamówione produkty z działu KRZEWY OZDOBNE, ze względu na bezpieczeństwo wysyłane są w osobnych paczkach, w związku z czym podlegają osobnym opłatom za koszt transportu. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładce DOSTAWA. Drzewka i krzewy z goły korzeniem wysyłane są od marca do połowy maja oraz od połowy października do grudnia.

4. W każdym przypadku przed dostarczeniem przesyłki kurier kontaktuje się z Klientem telefonicznie pod numer podany w trakcie składania zamówienia i uzgadnia dogodną godzinę dostawy.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności za zamówiony Towar. W przypadku płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia wynosi również do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W sezonie czas oczekiwania na huśtawki i meble ogrodowe może wydłużyć się do 21 dni roboczych.

6. Zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep. Protokół ten jest podstawą reklamacji, bez niego nie jesteśmy w stanie uznać ewentualnych roszczeń.


V. REKLAMACJE


1. Wszystkie Towary objęte są gwarancją producenta.

2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Firmy.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji.

5. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

6. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

7. Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni roboczych liczony jest od daty zwrotu do naszej Firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.

8. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Firmy podany w przesyłce.VI. ZWROTY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową.

2. Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.

3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru.

4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

5. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt dostawy oraz odesłania Towaru.

6. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.

7. Zwrotu należy dokonać na adres podany w przesyłce z otrzymanym towarem.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym, w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Sklep.

2. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w Sklepie.

3. Sprzedający nie udostępni danych osobowych Klientów osobom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy będzie Sąd dla siedziby Sprzedającego.